Stadgar för SKÄNNINGE FOTOKLUBB
antagna vid årsmötet den 27 jan. 2003

§ 1

Klubbens ändamål är att verka för fotografiens utveckling och att utgöra ett samband mellan personer intresserade härför.

§ 2

Klubbens angelägenheter och materiel handhavs av en styrelse, bestående av ordförande och minst tre ordinarie ledamöter samt styrelsesuppleant.
Styrelsen må ej fatta beslut om icke minst tre ledamöter eller suppleant däri deltaga och äro om beslut ense.

§ 3

Fotoklubben är en öppen förening.

§ 4

Klubben sammanträder i regel en gång i månaden under tiden januari-december, dock minst fyra gånger årligen.
Extra sammanträde kan utlysas efter styrelsebeslut eller på motiverad skriftlig begäran av minst fem medlemmar.

§ 5

Vid årsmötet, som hålles före april, skola följande obligatoriska ärenden förekomma:
1.     Fastställande av dagordning.
2.     Val av a) ordförande för årsmötet,
                b) sekreterare för årsmötet
                c) Två justeringsmän för årsmötesprotokollet.
3.     Föredragande av styrelsens årsberättelse.
4.     Revisionsberättelse.
5.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6.     Val av a) klubbordförande
                b) sekreterare
                c) kassör
                d) en ledamot
                e) en suppleant
7.     Val av a) två revisorer,
                b) en revisorssuppleant.
8.     Beslut om årsavgiftens storlek.
9.     Övriga frågor.

§ 6

Årsavgiften bestäms för ett år i sänder. Nya medlemmar erlägger årsavgiften vid inträdet.

§ 7

Klubbens räkenskaper avslutas per kalenderår och skall i god tid före årsmötet föreläggas revisorerna för granskning.

§ 8

För klubbeslut erfordras enkel majoritet, därest ej annat i dessa stadgar föreskrives. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder.

§ 9

I fråga om ändringar av eller tillägg till dessa stadgar fordras, att förslaget godkännes med minst 2/3 majoritet och att beslutet konfirmeras vid nästföljande sammanträde.

§ 10

Skulle fråga om klubbens upplösning framkomma, skall meddelande därom tillställas medlemmarna. Beslut om upplösning skall fattas vid två på varandra följande sammanträden, varvid erfordras en majoritet av minst 2/3 av de angivna rösterna.